Nápověda

Manuál portálu zdravotnických ukazatelů
(PDF soubor, 5,3 MB)

Portál zdravotnických ukazatelů, který navazuje na prezentační systémy pro kraje a okresy (dříve  DPS) je určen k prezentaci vybraných zdravotnických ukazatelů regionů České republiky.

Aplikace PZU pracuje se seznamy ukazatelů, regionů a roků, které jsou v aplikaci nazývané „sledované“. Tyto seznamy jsou používány pro zobrazování tabulek, grafů a map, proto si je uživatel musí vybrat ještě před tím, než začne tabulky, grafy nebo mapy zobrazovat.

Výběr ukazatelů, regionů a roků

Aplikace pracuje pouze, pokud je vybraný alespoň 1 ukazatel, alespoň 1 region a alespoň 1 rok.

V každé záložce jsou dostupné možnosti funkce pro výběr hodnot. Odkaz: „Zrušit výběr“ zruší výběr pouze na dané záložce. Po výběru všech sledovaných ukazatelů, regionů a roků je nutné potvrdit výběr kliknutím na tlačítko: „Potvrdit“.

 • Ukazatele
  • hierarchicky uspořádané do skupin ve 3 úrovních
  • výběr maximálně 20 ukazatelů
 • Regiony
  • hierarchicky uspořádaná struktura krajů a okresů
  • výběr maximálně 20 regionů libovolné úrovně
  • hodnoty za ČR je možné si zobrazit ve 2 variantách:
   • ČR (kromě bezdomovců, cizinců, neevidovaných)
   • ČR* (včetně bezdomovců, cizinců, neevidovaných) – dostupné pouze pro některé ukazatele
 • Roky
  • výběr libovolného počtu roků
  • seznam roků se nabízí bez vazby na vybrané ukazatele a regiony, takže výběr sledovaných roků neznamená, že pro všechny sledované regiony a roky jsou k dispozici hodnoty všech sledovaných ukazatelů

Označení ukazatele, regionu a roku v seznamu sledovaných

Jednotlivé typy tabulek, grafů a map jsou nastaveny tak, že jeden parametr je fixní a pro něj jsou zobrazeny zbývající parametry v tabulce nebo v grafu. Pro mapy a některé typy grafů jsou fixní 2 parametry: ukazatel a rok.

 • primárně je jako fixní parametr označen parametr s nejnižším pořadovým číslem v každém seznamu (nikoliv prvně vybraný parametr)
 • změna fixního ukazatele (regionu/roku) je před zobrazením tabulky, grafu či mapy, nebo interaktivně po zobrazení (obr. 1)

Dostupné výstupy

1. Tabulka

Dostupné jsou 3 typy tabulek s již předvyplněnými údaji, které se liší způsobem zobrazení parametrů (ukazatel, region, rok). Je možné změnit nastavení, nebo rovnou pokračovat na zobrazení tabulky (obr. 2). Zobrazenou tabulku lze exportovat do Excelu.

 • Tabulka pro ukazatel
  • Fixní parametr: Ukazatel
  • Parametr ve sloupci (jedna z možností):
   • sledované roky (sledované regiony budou v řádcích)
   • sledované regiony (sledované roky budou v řádcích).
  • Doplňující nastavení:
   • zobrazit všechny roky 
   • zobrazit všechny kraje / okresy
 • Tabulka pro region
  • Fixní parametr: Region
  • Parametr ve sloupci:
   • sledované roky
   • sledované regiony
  • Doplňující nastavení: zobrazit všechny roky
 • Tabulka pro rok
  • Fixní parametr: Rok
  • Parametr ve sloupci (jedna z možností):
   • sledované ukazatele
   • sledované regiony
  • Doplňující nastavení: zobrazit všechny kraje / okresy

2. Graf

Dostupné jsou 4 základní typy grafů s již předvyplněnými údaji. Je možné změnit nastavení, nebo rovnou pokračovat na zobrazení grafu (obr. 3).

V zobrazeném grafu lze interaktivně upravit rozsah zobrazovaných hodnot (osy X / Y) podle individuální potřeby uživatele. K otevření okna pro nastavení minimální a maximální hodnoty stupnice slouží tlačítko v pravé liště stránky: Stupnice grafu.

Zobrazený graf lze exportovat do obrázku ve formátu PNG.

 • Čárový graf
  • Fixní parametr: Ukazatel / Region
   • osa X - roky (od nejnižšího sledovaného roku až po nejvyšší sledovaný rok)
   • osa Y - hodnoty vybraného ukazatele pro jednotlivé regiony nebo hodnoty jednotlivých ukazatelů pro vybraný region
  • Doplňující nastavení: zobrazit všechny roky 
  • Zobrazení lineárního trendu od požadovaného roku - kliknutím myší na libovolný uzel požadovaného roku
  • Změna rozsahu časové osy (osa X čárového grafu) směrem k většímu rozsahu zobrazovaných roků sice upraví stupnici, ale nezobrazí hodnoty ukazatelů pro další roky, protože ty jsou dostupné pouze na základě:
   • zařazení roku mezi sledované roky
   • zaškrtnutí volby „zobrazit všechny roky".
 • Sloupcový graf
  • Fixní parametr: Ukazatel
   • osa X - sledované roky / sledované regiony (podle nastavení)
   • osa Y - hodnoty fixního ukazatele pro sledované regiony nebo hodnoty sledovaných ukazatelů pro fixní region
 • Páskový graf s pořadím
  • Fixní parametr: Ukazatel a Rok
  • Zobrazení hodnot: vertikálně / horizontálně
  • Zobrazení pořadí: v rámci krajů / okresů
  • Doplňující nastavení:
   • zobrazení druhého ukazatele a roku (pouze pro horizontální zobrazení)
 • Krabicový graf
  • Fixní parametr: Ukazatel a Region
  • Doplňující nastavení:
   • zobrazení v rámci krajů / okresů
  • Vysvětlivky k legendě krabicového grafu:
   • Průměr je součet všech hodnot vydělený jejich počtem
   • Medián je prostřední hodnota po seřazení. To znamená, že polovina všech hodnot je větší než medián a druhá polovina menší než medián. Tato hodnota rozděluje soubor na dvě stejně velké skupiny
   • Dolní kvartil (25%, Q1), je hodnota, která ze seřazených hodnot odděluje nejnižší čtvrtinu hodnot
   • Horní kvartil (75%, Q3), je hodnota, která ze seřazených hodnot odděluje nejvyšší čtvrtinu hodnot
   • IQR, interkvartilové rozpětí, je rozdíl mezi horním a dolním kvartilem
   • Hodnota x je odlehlá, pokud Q1 - 1.5 * IQR > x, nebo Q3 + 1.5 * IQR < x

3. Mapa

Dostupné je zobrazení v mapě krajů a okresů. Předvyplněné hodnoty pro zobrazení mapy mohou být změněny uživatelem (obr. 4).

Nastavení mapy lze změnit interaktivně i pro zobrazenou mapu pomocí tlačítka v pravé liště stránky: Stupnice mapy.

Zobrazenou mapu lze exportovat do obrázku ve formátu PNG.

 • Mapa
  • Fixní parametr: Ukazatel a Rok
  • Mapa: krajů / okresů
  • Typ stupnice:
   • Kvantilová (počet kvantil 4 až 6)
   • Intervalová (počet intervalů 4 až 6)

4. Interaktivní změna stupnice grafu

U všech typů grafů je možné provést interaktivní změnu stupnice. Podle typu grafu je možné upravit obě osy, nebo pouze jednu z os.

Tlačítko: Stupnice grafu v pravé liště stránky otevře okno pro změnu stupnice grafu (obr. 5):

 • položky Min a Max u dostupných os grafu – možnost změny uvedené hodnoty
 • tlačítko: „Potvrdit“ - potvrzení provedené změny
 • tlačítko: „Standard“ - návrat ke standardnímu nastavení stupnic
 • tlačítko: „Storno“ - zrušení provedených změn

5. Vyhledávání ukazatelů a jejich definic

Pro vyhledání ukazatelů lze použít pole v  horní liště aplikace.

 • Vyhledávání ukazatelů podle kódu, názvu, definice nebo klíčových slov
  • do pole zapište hledaný text (i více slovní), který chcete vyhledat, a klikněte na ikonu vpravo vedle pole pro zadání textu
  • celý zadaný řetězec se hledá v kódu, názvu, definici a klíčových slovech dostupných ukazatel
  • výsledky hledání jsou zobrazeny ve formě tabulky všech nalezených ukazatelů
  • tabulka obsahuje: kód a název, definici, klíčová slova a zdroj dat
  • Tlačítkem: Zobrazit definice sledovaných ukazatelů lze zobrazit definice všech sledovaných ukazatelů v jedné tabulce

 • Obrázek 1
  Obr. 1
 • Obrázek 2
  Obr. 2
 • Obrázek 3
  Obr. 3
 • Obrázek 4
  Obr. 4
 • Obrázek 5
  Obr. 5